Hodnocení Bezpečnosti Výrobků (HBV)

HBV je pracoviště, které vzniklo v roce 2009 a provádí Hodnocení Bezpečnosti Výrobků dle následujících norem v jejich platném znění:

  • ČSN EN 50126,
  • ČSN EN 50129,
  • ČSN EN 50128,
  • ČSN EN 50159.

Hodnocení probíhá podle hodnotícího diagramu ve dvou etapách:

V 1. etapě jsou přezkoumány důkazy bezpečnosti, zpracovávané výrobcem od počátku životního cyklu výrobku. V závěru hodnocení 1. etapy vydá hodnotitel bezpečnosti Zprávu o hodnocení bezpečnosti, ve které stanoví podmínky pro povolení ověřovacího provozu výrobku.

Ve 2. etapě hodnotitel monitoruje výsledky probíhajícího ověřovacího provozu, a v případě jeho úspěšného ukončení a kladného vyhodnocení vydá konečnou zprávu o hodnocení bezpečnosti, nutnou pro zavedení výrobku na dopravní cestu dle Směrnice SŽDC č. 34.
Uvedené zprávy se vydávají pro generické či specifické použití hodnoceného výrobku.

Struktura obou typů vydávaných zpráv HBV Eurosignal odpovídá důkazu bezpečnosti dle čl. 5.1. ČSN EN 50129:2003.

Hodnotitelské práce na pracovišti HBV se provádí na základě Potvrzení o Uznání způsobilosti hodnitele bezpečnosti výrobků vydané státní organizací SŽDC.